Změny v zákonech

Daňový balíček 2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byl vydán ve Sbírce předpisů pod číslem 609/2020. Přináší tyto novinky:

• zvýšení základní slevy na poplatníka z 24.840 na 27.840 Kč (v roce 2021) a na 30.840 Kč (v roce 2022),

• zrušení superhrubé mzdy,

• sazby daně 15 a 23 %,

• stravenkový paušál jako nová peněžní forma příspěvku na stravování, maximální částkou je 70 % z 108 Kč (stravné pro 5-12 hod. v roce 2021), tj. 75.60 Kč/směna. V roce 2022 je max. daň. uznatelný výdaj 82,60 Kč/odpracovanou směnu.

• zvýšení hranice daňového odpisování hmotného majetku a TZ z 40 na 80 tis. Kč (možno použít i pro majetek zakoupený od 1. 1. 2020),

• mimořádné odpisy pro majetek v 1. a 2. odp. sk. pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, u 1. odpisové skupiny bude doba odpisu 12 měsíců (obvykle 3 roky), u 2. odpisové skupiny 24 měsíců (obvykle 5 let),

• zrušení limitu pro maximální bonus 60.300 Kč (§ 35c/3), maximální měsíční bonus ve výši 5.025 Kč zůstává (§ 35d/4). Od roku 2022 je zrušen i strop pro měsíční bonus.

Daňové zvýhodnění na děti

 rok 2017roky 2018-2020roky 2021-2022
1. dítě1 117 Kč1 267 Kč1 267 Kč
2. dítě1 617 Kč1 617 Kč1 860 Kč
3. a další dítě    2 017 Kč    2 017 Kč2 320 Kč    Zdravotní pojištění

V roce 2022 je stanovené minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2 627 Kč měsíčně.
(Pro zaměstnance a osoby bez příjmu to je 2 187 Kč).

V roce 2021 bylo stanovené minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2 393 Kč měsíčně.
(Pro zaměstnance a osoby bez příjmu to bylo 2 052 Kč).

Maximální vyměřovací základ pro ZP je od roku 2013 zrušen.


Sociální pojištění

V roce 2022 je minimální důchodové pojištění pro OSVČ 2 841 Kč, do podání přehledu za rok 2021 platí minimální pojistné 2 588 Kč.

K tomu případné dobrovolné nemocenské pojištění vypočtené ze stejného základu jako důchodové pojištění, nebo méně (minimum je 147 Kč).

Výpočet nemocenských dávek pro OSVČ:
https://www.cssz.cz/web/cz/vyse-a-vypocet-davek

Maximální roční vyměřovací základ v roce 2022 činí 1 867 728 Kč.
V roce 2021 byl max. VZ 1 701 168 Kč.
V roce 2020 byl max. VZ 1 672 080 Kč.

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok 2019 78 476 Kč, pro rok 2020 83 603 Kč, pro rok 2021 85 058 Kč, pro rok 2022 93 387 Kč.


Nemocenské pojištění 2022

Od roku 2014 platí, že v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti náhradu platí zaměstnavatel, a to jen za pracovní dny (od 1.7.2019 vč. prvních 3 dnů). Pokud je nemocensky pojištěný podnikatel (OSVČ), tak mu nezaplatí prvních 14 dnů nikdo.

Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2022 na serveru MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/kalkulacka-pro-vypocet-vyse-nahrady-mzdy-v-roce-2022

Od 15. kalendářního dne platí nemocenské dávky Správy sociálního zabezpečení.

PPM i Ošetřovné (OČR) platí OSSZ od prvního dne. OSVČ má nárok na PPM, na Ošetřovné nikoliv.

Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2022 na serveru MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/kalkulacka-pro-vypocet-davek-v-roce-2022


Cestovní náhrady - rok 2021/2022

Cestovní náhrady, průměrné ceny pohonných hmot v roce 2019 a 2020 platí pro zaměstnance, ale i OSVČ si může uplatnit do výdajů tyto částky v max. výši s výjimkou stravného za 5 – 12 hodin.

ZÁKLADNÍ NÁHRADY

S odkazem na § 157/4 Zákoníku práce činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro rok 2021 nejméně:
pro jednostopá vozidla a tříkolky    ... 1.20 Kč
pro osobní silniční motorová vozidla ... 4.20 Kč

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro rok 2022 činí nejméně:
pro jednostopá vozidla a tříkolky    ... 1.30 Kč
pro osobní silniční motorová vozidla ... 4.70 Kč

PRŮMĚRNÉ CENY PHM

S odkazem na § 158/3 Zákoníku práce se stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2021 takto:
automobilový benzin 95 oktanů     ... 27.80 Kč
automobilový benzin 98 oktanů     ... 31.50 Kč
motorová nafta                    ... 27.20 Kč
elektřina 1 kilowatthodina        ...  5.00 Kč

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2022 se stanoví takto:
automobilový benzin 95 oktanů     ... 37.10 Kč
automobilový benzin 98 oktanů     ... 40.50 Kč
motorová nafta                    ... 36.10 Kč
elektřina 1 kilowatthodina        ...  4.10 Kč

TUZEMSKÉ STRAVNÉ

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (státní a příspěvková sféra) zaměstnanci stravné podle § 176/1 zákoníku práce:

rok 2021
1. 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
2. 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
3. 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

rok 2022
1. 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
2. 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
3. 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Mzdy, aktuální ustanovení zákoníku práce (výběr):

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin v roce 2022 činí 96,40 Kč za hodinu nebo 16 200 Kč za měsíc. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, takto:

  Tarifní  
stupeň
  2022   2021
hod. měsíc hod. měsíc
1 96,40 16 200 90,50 15 200
2 106,50 17 900 99,90 16 800
3 117,50 19 700 110,30 18 500
4 129,80 21 800 121,80 20 500
5 143,30 24 100 134,40 22 600
6 158,20 26 600 148,40 24 900
7 174,70 29 400 163,90 27 500
8 195,80 32 400 181,00 30 400

U podnikatelských subjektů, ve kterých nepůsobí odborová organizace, bude třeba porovnat zařazení zaměstnanců s příklady prací, které jsou uvedeny v příloze tohoto NV. V ORGANIZACÍCH, KDE JE MZDA SJEDNÁNA V KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ, PLATÍ TO, CO JE V NÍ SJEDNÁNO! TZN., ŽE MŮŽOU BÝT SJEDNÁNY I ČÁSTKY ZARUČENÉ MZDY NIŽŠÍ NEŽ V TOMTO NV!

Podle odst. 1 § 111 ZP se do mzdy pro posouzení dodržení minimální mzdy nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.
POZOR: minimální mzda se vztahuje i na dohody mimo pracovní poměr (tj. na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti).


• Dopad minimální mzdy do zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Podle § 25 odst. 3 nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání výkon činnosti na základě pracovního poměru, pokud je činnost vykonávána v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby a měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Tzn., že od ledna 2021 si může uchazeč o zaměstnání přivydělat částku 8 100 Kč, aniž by ho ÚP vyřadil z evidence. Přijde však o podporu v nezaměstnanosti.

• VPP - nový ZP již nezná vedlejší pracovní poměry

• DPČ, DPP

V § 75 se u dohody o provedení práce říká, že „rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce“. Významná změna od 1.1.2012 je v tom, že pokud odměna překročí měsíčně částku 10 000 Kč, odvádí se pojistné!

Práce vykonávaná na základě dohody o pracovní činnosti nesmí i nadále podle § 76 překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování poloviny stanovené týdenní pracovní doby se bude provádět za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však na období 52 týdnů.
Z DPČ se nadále neplatí, pokud výše odměny v měsíci je nižší, než 3 500 Kč v měsíci.

• Dovolená

Čerpání loňské dovolené: čerpání by měl nařídit zaměstnavatel do 30.6. Pokud to neudělá, tak o době čerpání rozhodne sám zaměstnanec a zaměstnavateli to oznámí min. 14 dnů předem. A pozor, toto se bude týkat i dodatkové dovolené, kterou nově nebude možné proplácet ani převádět.

• Práce přesčas

Od roku 2012 je opět zavedena možnost sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas. Ve mzdovém výměru musí být v tomto případě uveden limit přesčasové práce, která je ve mzdě zohledněna. Maximum je u vedoucích zaměstnanců 416 hodin a u ostatních 150 hodin ročně.

• Příplatek za sobotu a neděli

V § 118 je nově řešena u podnikatelské sféry mzda za práci v sobotu a neděli. Podle odst. 1 „za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10% průměrného výdělku. Tento příplatek bude náležet všem zaměstnancům, kteří pracují v sobotu a v neděli, bez rozdílu, zda mají na tyto dny rozepsanou směnu dle harmonogramu nebo zda se u nich jedná o práci přesčas. Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy.

• Příspěvek na stravování

U příspěvku na stravování se doplnilo, že jej lze uplatnit jako výdaj v případě, pokud přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny.

Od roku 2021 je možné přispívat zaměstnancům na stravu v penězích, max. daň. uznatelný výdaj je 75,60 Kč/odpracovanou směnu.

Od roku 2022 je možné přispívat zaměstnancům na stravu v penězích, max. daň. uznatelný výdaj je 82,60 Kč/odpracovanou směnu.

• Jmenování

Pracovní poměry založené volbou nebo jmenováním se budou po 1. 1. 2007 považovat za pracovní poměry založené pracovní smlouvou. Zde není třeba nic dělat! POZOR: tím, že se jmenování nebo volba změní na pracovní poměr, nebude možno tyto zaměstnance z funkce odvolat. V podnikatelské sféře, na kterou se nevztahuje § 33 odst. 3, není vyloučeno učinit smluvní ujednání s vedoucím pracovníkem, kterým je dána možnost jeho odvolání, ale zároveň se bude moci této funkce vzdát.

• Doba určitá

Při sjednání doby určité u pracovního poměru se prodlužuje max. možná doba ze 2 na 3 roky a zároveň se omezuje možnost dobu určitou opakovat, nebo prodloužit ještě nejvýše dvakrát (tzn. max. celkem 9 let). Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení.

Nešťastné je zrušení dosavadních výjimek, tj. zástup za nemoc, mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a zvláštní povaha práce. Podle přechodného ustanovení je možno výjimky používat ještě po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Z toho vyplývá, že zástupy např. za rodičovskou dovolenou se nesmí sjednávat po 30.6.2012. Stávající platí.

• Zkušební doba

V § 35 (dříve § 31) je řešena zkušební doba, která i nadále nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí po dni vzniku pracovního poměru. Nově se může zkušební doba sjednat i před jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Novinkou je i posuzování překážek v práci v průběhu zkušební doby, které se do zkušební doby v plném rozsahu nezapočítávají.

Od roku 2012 je zavedena možnost sjednat s vedoucím zaměstnancem zkušební dobu až 6 měsíců.
Zkušební doba nesmí být nově delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.
Zkušební dobu je možno prodloužit vedle překážek v práci také o dobu dovolené.

• Výpovědní doba, odstupné

V § 51 (dosud § 45), kde je řešena výpovědní doba, došlo k sjednocení výpovědní doby tak, že musí činit nejméně 2 měsíce. Tzn., že dvouměsíční výpovědní doba bude uplatněna při všech druzích skončení pracovního poměru. Pochopitelně, že zaměstnavatel může tuto výpovědní dobu jakkoliv prodloužit, protože „co není zakázáno, je dovoleno“. Ke zkrácení výpovědní doby ze 3 na 2 měsíce u skončení pracovního poměru z organizačních důvodů došlo proto, že se zvýšila minimální výše odstupného na trojnásobek průměrného výdělku.

Od roku 2012 je výše odstupného závislá na délce trvání pracovního poměru: Snižuje se výše odstupného u zaměstnanců, jejichž prac. poměr před propuštěním trval méně než 2 roky. Do 1 roku odstupné ve výši jednonásobku prům. měs. výdělku, 1-2 roky dvojnásobek, nad 2 roky trojnásobek.

• Překážky v práci

Jediná změna je u vlastní svatby, kde zůstaly 2 dny prac. volna, placený je však jen jeden den. Na přestěhování je nárok na 2 dny, nadále neplacené. Další drobné změny jsou u vymezení osob.

• Ochrana osobních údajů

Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů uvedení rodného čísla na pracovní smlouvě neznamená porušení zákona o ochraně osobních údajů.