Změny v zákonech

Daňové zvýhodnění na děti v roce 2017 a 2018

 rok 2017rok 2018
1. dítě1 117 Kč1 267 Kč
2. dítě1 617 Kč1 617 Kč
3. a další dítě    2 017 Kč    2 017 KčZdravotní pojištění

V roce 2018 je stanovené minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2 024 Kč měsíčně. (Pro zaměstnance a osoby bez příjmu to je 1 647 Kč).

V roce 2017 bylo stanovené minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 1 823 Kč měsíčně. (Pro zaměstnance a osoby bez příjmu to bylo 1 485 Kč).

Maximální vyměřovací základ je od roku 2013 zrušen. V roce 2012 to bylo 1 809 864 Kč.


Sociální pojištění

V roce 2018 je minimální důchodové pojištění pro OSVČ 2 189 Kč, k tomu případné dobrovolné nemocenské pojištění vypočtené ze stejného základu jako důchodové pojištění, nebo méně (minimum je 115 Kč). Do podání přehledu za rok 2017 platí minimální pojistné 2 061 Kč.

Maximální roční vyměřovací základ v roce 2018 činí 1 438 992 Kč.

V roce 2017 byl max. VZ 1 355 136 Kč.

V roce 2016 byl max. VZ 1 296 288 Kč.

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok 2013 62 121 Kč, pro rok 2014 62 261 Kč, pro rok 2015 63 865 Kč, pro rok 2016 64 813 Kč, pro rok 2017 67 756 Kč, pro rok 2018 71 950 Kč.


Nemocenské pojištění 2018

Od roku 2014 platí, že v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti náhradu zaměstnavatel, a to jen za pracovní dny (od 4. pracovního dne). Pokud je nemocensky pojištěný podnikatel (OSVČ), tak mu nezaplatí prvních 14 dnů nikdo.

Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2018 na serveru MPSV:
https://www.mpsv.cz/cs/11584

Od 15. kalendářního dne platí nemocenské dávky Správy sociálního zabezpečení.

PPM i Ošetřovné (OČR) platí OSSZ od prvního dne. OSVČ má nárok na PPM, na Ošetřovné nikoliv.

Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2018 na serveru MPSV:
https://www.mpsv.cz/cs/11580


Cestovní náhrady - rok 2017/2018

Cestovní náhrady, průměrné ceny pohonných hmot v roce 2017 a 2018 platí pro zaměstnance, ale i OSVČ si může uplatnit do výdajů tyto částky v max. výši s výjimkou stravného za 5 – 12 hodin Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 ods. 1 zákoníku práce ve výši:

rok 2018
1. 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
2. 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
3. 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Průměrné ceny pohonných hmot

Základní náhrady
S odkazem na § 157/4 Zákoníku práce činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro rok 2018 nejméně:
pro jednostopá vozidla a tříkolky    ... 1.10 Kč
pro osobní silniční motorová vozidla ... 4.00 KčPrůměrné ceny PHM pro rok 2018 (vyhláška 440/2016 Sb)
automobilový benzin 95 oktanů     ... 30.50 Kč
automobilový benzin 98 oktanů     ... 32.80 Kč
motorová nafta                    ... 29.80 KčMzdy, aktuální ustanovení zákoníku práce (výběr):

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin v roce 2018 činí 73,20 Kč za hodinu nebo 12 200 Kč za měsíc. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, takto:

  Tarifní  
stupeň
2015   2016   2017   2018
hod. měsíc hod. měsíc hod. měsíc hod. měsíc
1 55,00 9 200 58,70 9 900 66,00 11 000 73,20 12 200
2 60,70 10 200 64,80 10 900 72,90 12 200 80,80 13 500
3 67,00 11 200 71,60 12 100 80,50 13 400 89,20 14 900
4 74,00 12 400 79,00 13 300 88,80 14 800 98,50 16 400
5 81,70 13 700 87,20 14 700 98,10 16 400 108,80 18 100
6 90,20 15 100 96,30 16 200 108,30 18 100 120,10 20 000
7 99,60 16 700 106,30 17 900 119,60 19 900 132,60 22 100
8 110,00 18 400 117,40 19 800 132,00 22 000 146,40 24 400U podnikatelských subjektů, ve kterých nepůsobí odborová organizace, bude třeba porovnat zařazení zaměstnanců s příklady prací, které jsou uvedeny v příloze tohoto NV. V ORGANIZACÍCH, KDE JE MZDA SJEDNÁNA V KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ, PLATÍ TO, CO JE V NÍ SJEDNÁNO! TZN., ŽE MŮŽOU BÝT SJEDNÁNY I ČÁSTKY ZARUČENÉ MZDY NIŽŠÍ NEŽ V TOMTO NV!

Podle odst. 1 § 111 ZP se do mzdy pro posouzení dodržení minimální mzdy nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.
POZOR: minimální mzda se nově vztahuje i na dohody mimo pracovní poměr (tj. na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti).


• Dopad minimální mzdy do zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Podle § 25 odst. 3 nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání výkon činnosti na základě pracovního poměru, pokud je činnost vykonávána v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby a měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Tzn., že od ledna 2018 si může uchazeč o zaměstnání přivydělat částku 6 100 Kč, aniž by ho ÚP vyřadil z evidence. Přijde však o podporu v nezaměstnanosti.

• VPP - nový ZP již nezná vedlejší pracovní poměry

Tyto tzv. „vedlejší pracovní poměry“ se změní na pracovní poměry, a to se všemi právy a povinnostmi. Např. jejich ukončení bude možné pouze podle § 48 ZP, tj. dohodou, výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance a okamžitým zrušením.

• DPČ, DPP

V § 75 se u dohody o provedení práce říká, že „rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce“. Významná změna od 1.1.2012 je v tom, že pokud odměna překročí měsíčně částku 10 000 Kč, odvádí se pojistné!

Práce vykonávaná na základě dohody o pracovní činnosti nesmí i nadále podle § 76 překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování poloviny stanovené týdenní pracovní doby se bude provádět za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však na období 52 týdnů.
Z DPČ se nadále neplatí, pokud výše odměny v měsíci je nižší, než 2 500 Kč v měsíci.

• Dovolená

Čerpání loňské dovolené: čerpání by měl nařídit zaměstnavatel do 30.6. Pokud to neudělá, tak o době čerpání rozhodne sám zaměstnanec a zaměstnavateli to oznámí min. 14 dnů předem. A pozor, toto se bude týkat i dodatkové dovolené, kterou nově nebude možné proplácet ani převádět.

• Práce přesčas

Od roku 2012 je opět zavedena možnost sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas. Ve mzdovém výměru musí být v tomto případě uveden limit přesčasové práce, která je ve mzdě zohledněna. Maximum je u vedoucích zaměstnanců 416 hodin a u ostatních 150 hodin ročně.

• Příplatek za sobotu a neděli

V § 118 je nově řešena u podnikatelské sféry mzda za práci v sobotu a neděli. Podle odst. 1 „za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10% průměrného výdělku. Tento příplatek bude náležet všem zaměstnancům, kteří pracují v sobotu a v neděli, bez rozdílu, zda mají na tyto dny rozepsanou směnu dle harmonogramu nebo zda se u nich jedná o práci přesčas. Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy.

• Příspěvek na stravování

U příspěvku na stravování se doplnilo, že jej lze uplatnit jako výdaj v případě, pokud přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny.

• Jmenování

Pracovní poměry založené volbou nebo jmenováním se budou po 1. 1. 2007 považovat za pracovní poměry založené pracovní smlouvou. Zde není třeba nic dělat! POZOR: tím, že se jmenování nebo volba změní na pracovní poměr, nebude možno tyto zaměstnance z funkce odvolat. V podnikatelské sféře, na kterou se nevztahuje § 33 odst. 3, není vyloučeno učinit smluvní ujednání s vedoucím pracovníkem, kterým je dána možnost jeho odvolání, ale zároveň se bude moci této funkce vzdát.

• Doba určitá

Při sjednání doby určité u pracovního poměru se prodlužuje max. možná doba ze 2 na 3 roky a zároveň se omezuje možnost dobu určitou opakovat, nebo prodloužit ještě nejvýše dvakrát (tzn. max. celkem 9 let). Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení.

Nešťastné je zrušení dosavadních výjimek, tj. zástup za nemoc, mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a zvláštní povaha práce. Podle přechodného ustanovení je možno výjimky používat ještě po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Z toho vyplývá, že zástupy např. za rodičovskou dovolenou se nesmí sjednávat po 30.6.2012. Stávající platí.

• Zkušební doba

V § 35 (dříve § 31) je řešena zkušební doba, která i nadále nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí po dni vzniku pracovního poměru. Nově se může zkušební doba sjednat i před jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Novinkou je i posuzování překážek v práci v průběhu zkušební doby, které se do zkušební doby v plném rozsahu nezapočítávají.

Od roku 2012 je zavedena možnost sjednat s vedoucím zaměstnancem zkušební dobu až 6 měsíců.
Zkušební doba nesmí být nově delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.
Zkušební dobu je možno prodloužit vedle překážek v práci také o dobu dovolené.

• Výpovědní doba, odstupné

V § 51 (dosud § 45), kde je řešena výpovědní doba, došlo k sjednocení výpovědní doby tak, že musí činit nejméně 2 měsíce. Tzn., že dvouměsíční výpovědní doba bude uplatněna při všech druzích skončení pracovního poměru. Pochopitelně, že zaměstnavatel může tuto výpovědní dobu jakkoliv prodloužit, protože „co není zakázáno, je dovoleno“. Ke zkrácení výpovědní doby ze 3 na 2 měsíce u skončení pracovního poměru z organizačních důvodů došlo proto, že se zvýšila minimální výše odstupného na trojnásobek průměrného výdělku.

Od roku 2012 je výše odstupného závislá na délce trvání pracovního poměru: Snižuje se výše odstupného u zaměstnanců, jejichž prac. poměr před propuštěním trval méně než 2 roky. Do 1 roku odstupné ve výši jednonásobku prům. měs. výdělku, 1-2 roky dvojnásobek, nad 2 roky trojnásobek.

• Překážky v práci

Jediná změna je u vlastní svatby, kde zůstaly 2 dny prac. volna, placený je však jen jeden den. Na přestěhování je nárok na 2 dny, nadále neplacené. Další drobné změny jsou u vymezení osob.

• Ochrana osobních údajů

Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů uvedení rodného čísla na pracovní smlouvě neznamená porušení zákona o ochraně osobních údajů.